Formuła Living Lab

„Żywe laboratoria” to „publiczno-prywatno-obywatelskie partnerstwa (Public-Private-People Partnerships) na rzecz napędzanych przez użytkowników otwartych innowacji” (def. Komisji Europejskiej).

helix

Living laby dynamicznie rozwijają się w całej Europie. Do tej pory na Mazowszu nie istniała jednak podobna infrastruktura badawcza, która angażowałaby społeczeństwo, technologię i rynek w proces oparty na rzeczywistych scenariuszach. Kampus Nowych Technologii stanie się pierwszą w regionie realną infrastrukturą badawczą do prowadzenia testów w warunkach rzeczywistych. Użytkownicy i producenci współtworzyć tu będą innowacyjne rozwiązania w obszarze branży Smart Living.

 

Formuła Living Lab oznacza interdyscyplinarne podejście do tworzenia innowacji. Użytkownik innowacyjnych rozwiązań stanowi główny punkt odniesienia i w związku z tym występuje na czterech rożnych etapach procesu:

  • wspólnego projektowania przez użytkowników i producentów,
  • odkrywania pojawiających się zastosowań, zachowań i szans rynkowych,
  • wdrażania żywych scenariuszy wśród społeczności,
  • oceny koncepcji, produktów i usług według kryteriów społeczno- ergonomicznych, społeczno-poznawczych i społeczno-ekonomicznych.

 

Living Lab przynosi wiele korzyści:

  • wzmacnia wpływ użytkowników i członków społeczności na rozwój produktów i usług, odpowiadających ich rzeczywistym potrzebom,
  • pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać, udoskonalać i integrować nowe idee oraz szybciej wprowadzać je na nowe rynki,
  • zwiększa efektywność procesów innowacyjnych dużych przedsiębiorstw – dzięki partnerstwu z innymi przedsiębiorcami i użytkownikami, a także pozwala nabywać wiedzę, której źródłem są doświadczenia użytkowników zdobywane w warunkach naturalnych,
  • stymuluje partnerstwo publiczno-społeczne, pobudza elastyczność usług, integruje innowacje technologiczne i społeczne.

 

Kluczowym celem podejmowanych w KNT prac będzie opracowywanie nowych produktów i technologii w dziedzinie Smart Living, które staną się przedmiotem komercjalizacji. Odzwierciedleniem takiego podejścia w Kampus+ jest przygotowana Strategiczna Agenda Badawcza. Uwzględnia ona obszary związane ze Smart Living, w tym efektywne projektowanie przestrzeni i budynków oraz innowacje mające pozytywny wpływ na społeczeństwo.

 

KNT  jako Living Lab „osadzony” jest w przyszłości. Powstające tu rozwiązania oparte będą na wykorzystaniu analizy trendów, warsztatów przyszłości co-creation, analizie scenariuszy, szybkim testowaniu, prototypowaniu i wdrożeniu, a także metodyk typu: design sprint, design thinking, e-prototypowanie, design product, proof-of-concept, minimum viable product itp. KNT to także wspólnie zaprojektowane laboratoria i pracownie, w których analizuje się i wykorzystuje wielkie zbiory danych pochodzących z testów w warunkach rzeczywistych.

Rezultaty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych będą komercjalizowane, w efekcie czego przyczynią się do wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego Mazowsza, budowy kultury innowacyjności Politechniki Warszawskiej i jej otoczenia.