Politechnika Warszawska – lider KNT

Politechnika WarszawskaPolitechnika Warszawska jest największą uczelnią techniczną w Polsce. Celem jej działań w perspektywie kolejnych 10-15 lat jest przekształcenie się w uniwersytet badawczy. Realizacja projektu Kampus Nowych Technologii stworzy warunki, aby uczelnia ta stała się miejscem, gdzie tworzone i wzmacniane są interakcje pomiędzy nauką, gospodarką i społeczeństwem.

 

KNT stanowi element tworzonego przez Politechnikę Warszawską naukowo-instytucjonalnego systemu innowacyjności pozwalającego współpracować uczelni oraz uczestnikom systemu (naukowcom, studentom, firmom, instytucjom naukowym) w regionie, kraju i  środowisku międzynarodowym. Celem jest podnoszenie konkurencyjności uczelni.

Projekt Kampus Nowych Technologii uzupełnia i integruje ten system.

 

Działając na rzecz realizacji tej inicjatywy, uczelnia podejmuje działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej planowanych przedsięwzięć, znajduje nowe źródła finansowania działalności, a także inicjuje zmiany strukturalne oraz rozwija kulturę przedsiębiorczości uczelni. Dlatego po raz pierwszy władze uczelni realizują projekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z partnerem spoza sektora finansów publicznych. Pozwoli to oprzeć projektowany system innowacyjności na efektywnej współpracy środowisk naukowego i biznesowego Mazowsza.

 

Zmieniające się otoczenie wyznacza nowe role dla najlepszych jednostek naukowych. Stają się one nie tylko ośrodkami kształcącymi kadry i prowadzącymi badania naukowe, ale pełnią również rolę ważnego gracza w społeczności regionu, przyczyniają się do wzrostu jakości życia i dodają wartości regionalnej gospodarce, podkreślając w niej rolę wiedzy i kompetencji.

 

W realizację KNT zaangażowanych jest obecnie 62 naukowców z 9 wydziałów Politechniki Warszawskiej:

  • Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • Transportu,
  • Inżynierii Produkcji,
  • Mechatroniki,
  • Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  • Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
  • Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  • Chemii,
  • Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Oprócz tego w projekcie uczestniczą zespoły Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.