UNIKATOWA IMPLEMENTACJA

ZAKRES I RODZAJE PLANOWANYCH USŁUG KAMPUS+

INNOWACYJNY OŚRODEK SPOŁECZNO-OŚWIATOWY

Multifunkcjonalny ośrodek wspierania nowych technologii, rozwoju przedsiębiorstw i transferu wiedzy. Jednocześnie miejsce dogodne do pracy i optymalne do spędzania wolnego czasu.

INSTYTUT INNOWACJI

Wspólna inicjatywa Kampus+ i Uniwersytetu Cambridge. Zaplecze operacyjne do realizacji programu oraz obszar budowania relacji, wymiany know-how i dostępu do wiedzy wytwarzanej w ekosystemie Cambridge.

OŚRODEK IP

Ośrodek informacji i doradctwa dla klientów i partnerów Kampus+ w dziedzinie zarządzania własnością intelektualną oraz  wszelkimi wartościami intelektualnymi o znaczeniu biznesowym.

 

PROJEKTY B+R+I

Kompleksowe wsparcie zewnętrznych przedsiębiorstw w realizacji projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych w Kampus+ i u jego partnerów.

KOMERCJALIZACJA CEZAMATU

Wsparcie laboratoriów CEZAMAT w oferowaniu usług jako zewnętrznego ośrodka B+R+I dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

INKUBATOR & MARKET USŁUG

Wspieranie innowacyjnych firm na różnych etapach ich rozwoju i potrzeb, w tym dostarczanie wspierających usług jak np. IT, usługi finansowe czy marketingowe.

BUDOWANIE STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Tworzenie narzędzi finansowych do wspierania realizowanych projektów. Pierwsza realizacja: fundusz zalążkowy BridgeOne założony we współpracy z Saule Technologies do rozwijania projektów z zakresu nanotechnologii, inżynierii nowych materiałów oraz life science.

VENTURE CAPITAL

Kapitałowe wsparcia projektów i przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju poprzez objęcie akcji lub udziałów – a tym samym aktywne działania na rzecz rozwoju raczkujących przedsięwzięć.

FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Możliwość współfinansowania wymaganego wkładu własnego w projekty oraz uczestniczenia w komercjalizacji efektów realizowanych projektów. W ten sposób Kampus+ wspomaga kontraktowanie usług badawczo-rozwojowych i implementację nowych rozwiązań.

PARTNERSTWA ZAGRANICZNE

Relacje z wiodącymi ośrodkami innowacji w celu korzystania z najlepszych światowych praktyk – m.in. wsparcie ekspertów z Univeristy of Cambridge w tworzeniu metodologii Kampus+.

PROMOCJA INNOWACYJNEGO POTENCJAŁU POLSKI

Promocja osiągnięć polskiej gospodarki i nauki w oparciu o analizę potencjału branż oraz zapotrzebowania rynków zagranicznych.

SOFTLANDING

Tworzenie sprzyjających warunków wejścia na polski rynek dla firm zagranicznych.

ARCHITEKTURA

Zespoły najlepszych architektów oraz specjalistów z pokrewnych dziedzin wspólnie kreują przestrzeń stymulująca do twórczego życia, pracy i ciągłego rozwoju.

SMART CITY

Zgodnie z koncepcją living lab ‘smart city’ traktujemy nie tylko jako opis specjalizacji Kampus+, ale również jako oczywisty standard projektowania i wyposażenia naszych ośrodków.

DZIELNICE ROZWOJU – LIVING LAB

Ośrodki Kampus+ tworzone są zgodnie z zasadą living lab, pozwalając na testowanie,ulepszanie i rozwijanie rozwiązań na podstawie doświadczeń użytkowników.

GLOBALNA MARKA

Budowa tożsamości i reputacji Kampus+ według najlepszych wzorców w celu maksymalizacji korzyści dla wszystkich interesariuszy przedsięwzięcia.

NETWORKING

Tworzenie szerokiego konsorcjum w celu realizacji projektów w partnerstwach między różnymi podmiotami reprezentującymi świat nauki, biznesu oraz administracji.

WYDARZENIA

Konferencje, spotkania i wydarzenia na najwyższym poziomie jako platforma opiniotwórczej dyskusji i wymiany doświadczeń.

SPECJALIZACJA KAMPUS+

1


Możliwość ciągłego udoskonalania i kolejnych wdrożeń w ramach inwestycji

2


Umożliwiająca wykorzystanie badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej

3


Zgodna z profilem CEZAMAT PW

4


Zgodna z „Inteligentnymi specjalizacjami Mazowsza”

5


Budząca rosnące zainteresowanie i perspektywiczna dla całej ludzkości